VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 2506/VPCP-KGVX

V/v: Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ hạt nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 595/TTr-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2009 về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ hạt nhân”, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu góp ý của các Bộ, đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm rõ cơ cấu và cơ chế chuẩn bị nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân để hoàn chỉnh Đề án. Về nội dung, nên xây dựng “Chương trình quốc gia nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng và bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử”, trong đó có một nhánh là chương trình phát triển nhân lực cho điện hạt nhân.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT,
KH&CN, CT, LĐTB&XH;
- Tập đoàn Điện lực Việt
Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ