BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2507/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục đối với hàng hóa chuyển khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Chi nhánh Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng tại Quảng Ninh
(Số 32 Triều Dương – Móng Cái - Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 163/CV ngày 17/05/2006 của Chi nhánh Công ty Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng tại Quảng Ninh về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hàng hóa chuyển khẩu là mặt hàng không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép được xuất ra khỏi Việt Nam tại cửa khẩu (nơi có cơ quan Hải quan) khác cửa khẩu nơi hàng hóa được vận chuyển từ nước ngoài đến.

Hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa chuyển khẩu từ nước ngoài đến: làm thủ tục tái xuất cho lô hàng, niêm phong hồ sơ và hàng hóa, lập biên bản bàn giao giao cho chủ hàng chuyển đến Hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa xuất ra khỏi Việt Nam.

Hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa chuyển khẩu xuất ra khỏi Việt Nam: thực hiện giám sát trực tiếp việc xuất hàng, xác nhận thực xuất và chuyển hồ sơ hải quan cho Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục tái xuất để thanh khoản hồ sơ theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An