VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2507/VPCP-KGVX
V/v: xin chuyển đề án “Tổ chức cai nghiện ma túy tại địa bàn biên giới của bộ độ Biên phòng”

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an, Y tế, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (côngvăn số 12/BC-LĐTBXH ngày 26 tháng 2 năm 2009) về việc chuyển tiểu đề án “Tổchức công tác cai nghiện tại địa bàn biên giới” do Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòngsang Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, để xây dựng một đề án chung về côngtác cai nghiện, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội về việc không xây dựng tiểu đề án “Tổ chức công tác cai nghiện tại địa bànbiên giới” thành đề án riêng; giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẩntrương lồng ghép tiểu đề án này vào tiểu đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quảcông tác cai nghiện ma túy, tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm sau cainghiện” để sớm triển khai thực hiện.

2. Giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòngxây dựng kế hoạch nâng cấp các trạm xá quân dân y kết hợp tại địa bàn biên giớiđể tổ chức công tác cai nghiện ma túy.

3. Giao các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư và Công an, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủđộng phối hợp, hỗ trợ Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng về quy trình cai nghiện,thuốc hỗ trợ cắt cơn cai nghiện, cơ chế chính sách, ưu tiên phân bổ kinh phí…từ các đề án và tiểu đề án của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống matúy đến năm 2010 để bộ đội biên phòng thực hiện thêm nhiệm vụ tổ chức cainghiện ma túy tại địa bàn biên giới.

4. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, CaoBằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An chủ động phối hợp với bộ độibiên phòng tổ chức tốt công tác cai nghiện tại địa phương mình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Lao động – Thươngbinh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ủy ban nhân dâncác tỉnh: : Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, NghệAn và các đơn vị, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các vụ: TH, PL, TV, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).Hh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ