BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2508/BXD-KHTC
V/v: góp ý cho Đề án "Đổi mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn đến năm 2020"

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7940/BKH-QLKTTW ngày16/10/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý cho Đề án "Đổi mới vàchuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn đến năm 2020". Sau khi nghiên cứu, BộXây dựng có một số ý kiến như sau:

1. Nhất trí cơ bản với bố cục và các nội dung đã được nghiêncứu, đề cập đến trong dự thảo Đề án gửi kèm theo văn bản nói trên.

2. Một số ý kiến tham gia cụ thể:

2.1. Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng Chiến lượcphát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế xãhội 05 năm 2011-2015 của cả nước và của từng Bộ, Ngành, địa phương, vì vậy quátrình nghiên cứu xây dựng đề án "Đổi mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tếgiai đoạn đến năm 2020" cần phải được gắn kết với việc xây dựng Chiến lượcphát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế xãhội 05 năm 2011-2015, đồng thời giữa các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trìnghiên cứu phải có sự phối hợp chặt chẽ để đảm bảo thống nhất trong việc đềxuất các mục tiêu, định hướng và giải pháp.

2.2. Phần định hướng để chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế cònchưa rõ nét, đề nghị nghiên cứu kỹ và đề xuất mô hình tăng trưởng, cơ cấu nềnkinh tế theo hướng cân đối hợp lý và phù hợp với khả năng huy động các nguồnlực; xác định rõ hơn các ngành mũi nhọn cần phát triển và ưu tiên đầu tư đồngthời lượng hoá một số mục tiêu bằng các chỉ tiêu cụ thể (ở tầm vĩ mô, ở một sốngành, vùng, thành phần kinh tế...) để từ đó đề xuất lộ trình thực hiện và cácgiải pháp phù hợp cho từng giai đoạn.

2.3. Các giải pháp định hướng nên chia thành từng nhóm (vídụ như về thúc đẩy cơ cấu ngành kinh tế; thành phần kinh tế; chuyển dịch cơ cấuvùng kinh tế; chuyển dịch cơ cấu đầu tư ; cải cách hành chính và thể chế kinhtế...) và nên xác định các giải pháp ưu tiên, các giải pháp mang tính độtphá...để từ đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, Ngành và địa phương triểnkhai thực hiện.

2.4. Đối với nước ta hiện nay, vấn đề chuyển dịch cơ cấukinh tế gắn kết chặt chẽ với tái cấu trúc các doanh nghiệp, nhất là doanhnghiệp nhà nước thông qua việc sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp và hình thànhcác tập đoàn kinh tế trong các lĩnh vực mà nhà nước cần giữ vai trò chủ đạo,tạo động lực phát triển hoặc khuyến khích phát triển. Vì vậy vấn đề này cầnphải được nghiên cứu sâu hơn, các giải pháp liên quan đến tái cấu trúc doanhnghiệp cũng cần được nêu rõ hơn, cụ thể hơn.

2.5. Trong thời gian qua, việc nghiên cứu xây dựng quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triểnngành chưa được thực hiện một cách đồng bộ; các dự án, đồ án quy hoạch của cácđịa phương chưa có sự gắn kết chặt chẽ với các dự án, đồ án quy hoạch vùng;chưa có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các Bộ, Ngành, địa phương trong quá trìnhnghiên cứu, lập quy hoạch. Tuy nhiên, giải pháp khắc phục cũng như phương hướngtiếp tục đổi mới như thế nào lại chưa được đề cập trong dự thảo Đề án, ví dụnhư:

- Về thực hiện rà soát đồng bộ các Quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng và quy hoạch phát triển ngành, đảmbảo sự thống nhất và gắn kết chặt chẽ giữa các loại dự án, đồ án quy hoạch

- Về đổi mới, nâng cao chất lượng của công tác quy hoạch,tăng cường sự phối kết hợp giữa các loại quy hoạch (quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và các quyhoạch phát triển ngành, lĩnh vực...)

- Về đổi mới công tác kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân,công tác lập kế hoạch của các ngành, lĩnh vực và các địa phương; trách nhiệm vàsự phối kết hợp giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương trong quá trình nghiêncứu, xây dựng kế hoạch.

3. Đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ liên quan đến Bộ Xâydựng:

"Bộ Xây dựng tổ chức rà soát, đánh giá tình hình triểnkhai các dự án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuậtđô thị, quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng, vật liệu xây dựng; xây dựngvà tổ chức triển khai Chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn để thực hiệnmục tiêu đến năm 2015 đạt 100% xã có quy hoạch xây dựng; chỉ đạo các tỉnh thựchiện việc rà soát và điều chỉnh các dự án quy hoạch đã được phê duyệt trong cáclĩnh vực của ngành Xây dựng, đảm bảo phù hợp với các dự án quy hoạch vùng đãđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển kinhtế - xã hội".

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng góp ý cho dự thảoĐề án "Đổi mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn đến năm 2020". Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, hoàn chỉnh trình Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng (để b/c)
- Lưu VP, Vụ KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn