BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2508/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục HQ đối với việc nhập Khẩu phần mềm qua Intemet

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH công nghệ và Thươngmại Nhân An

Trả lời công văn số 15- 2006/CV /TCHQ ngày 15/5/2006 của Côngty TNHH công nghệ và Thương mại Nhân An hỏi thủ tục hải quan đối với việc nhậpkhẩu phần mềm qua Intemet, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Luật Hải quan thì hàng hoá xuấtnhập khẩu là tất cả động sản, có mã số và được xuất nhập khẩu trong địa bàn hảiquan. Như vậy nếu theo khái niệm của Luật Hải quan thì nhập khẩu phần mềm quaIntemet không được coi là hàng hoá nhập khẩu, việc nhập khẩu phần mềm hiện Cơquan Hải quan không quản lý và không làm thủ tục hải quan.

Đề nghị Công ty liên hệ Cơ quan văn hoá để được hướng dẫn kêkhai, làm thủ tục.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An