BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2508/TCHQ-TXNK
V/v chấn chỉnh công tác giá tính thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Qua công tác kiểm tra dữ liệu trênhệ thống GTT01, Tổng cục Hải quan thấy việc kiểm tra, xác định trị giá tínhthuế tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chưa thực hiện đúng quy định đối với mặthàng đầu cá hồi đông lạnh nhập khẩu có giá khai báo thấp hơn mức giá kiểm tratrong danh mục quản lý rủi ro cấp Tổng cục, cụ thể:

- Không xác định dấu hiệu nghi vấnđể thực hiện tham vấn (chi tiết tại Phụ lục 1);

- Có xác định dấu hiệu nghi vấnnhưng không tổ chức tham vấn (chi tiết tại Phụ lục 2);

- Có xác định dấu hiệu nghi vấn, cótổ chức tham vấn nhưng xác định giá thấp hơn cơ sở dữ liệu giá (chi tiết tạiPhụ lục 3).

Về tình trạng nêu trên, thời gianqua Tổng cục Hải quan đã có nhiều văn bản chấn chỉnh Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh như công văn số 6010/TCHQ-TXNK ngày 30/10/2012, số 7075/TCHQ-TXNK ngày17/12/2012… nhưng đến nay tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn.

Để việc kiểm tra, tham vấn và xácđịnh giá theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 củaChính phủ; Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính; Quyếtđịnh số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quyết định số 103/QĐ-TCHQ ngày 24/1/2011 của Tổng cục Hải quan, các văn bản hướng dẫn về giátính thuế của Tổng cục Hải quan và để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, côngchức hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

1. Đối với những lô hàng nêu tạiPhụ lục 1,2,3 nêu trên còn trong thời hạn tham vấn thì tổ chức tham vấn và xácđịnh trị giá theo đúng quy định.

2. Đối với những lô hàng nêu tại Phụlục 1,2,3 nêu trên hết thời hạn tham vấn thì tiến hành thu thập thông tin cósẵn trong cơ sở dữ liệu giá và các nguồn thông tin khác để chuyển các nghi vấnsang bộ phận Kiểm tra sau thông quan để tiến hành kiểm tra sau thông quan và xửlý theo quy định.

3. Rà soát lại việc xác định dấuhiệu nghi vấn, tổ chức tham vấn và xác định trị giá không đúng quy định đối vớimặt hàng đầu cá hồi đông lạnh ngoài 03 phụ lục nêu trên và các trường hợp tươngtự đối với mặt hàng khác để phân loại theo thời hạn tham vấn để xử lý theo nộidung điểm 1,2 công văn này.

4. Tổ chức làm rõ nguyên nhân trongviệc xảy ra các tồn tại nêu trên của cấp Chi cục, cấp Cục theo chỉ đạo của Tổngcục Hải quan tại công văn số 7387/TCHQ-TXNK ngày 28/12/2012. Trên cơ sở đó,kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân, bộ phận có liên quan không làm đúng quyđịnh gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước.

5. Báo cáo kết quả thực hiện điểm1, 2, 3, 4 nêu trên về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 30/5/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường


PHỤ LỤC 1

DANHSÁCH CÁC TỜ KHAI CÓ GIÁ KHAI BÁO THẤP NHƯNG KHÔNG ĐÁNH DẤU NGHI VẤN
(ban hành kèm theo Công văn số 2508/TCHQ-TXNK ngày 10/5/2013)

Tờ khai

Ngày đăng ký

Tên nơi mở tờ khai

Tên đơn vị XNK

Tên hàng

Đơn giá khai báo (USD)

Đơn giá điều chỉnh (USD)

Giá Kiểm tra

Số lần điều chỉnh

Lượng

Đơn vị tính

Tên nước xuất/nhập

Phương pháp áp giá

Trạng thái áp giá

Phương tiện vận tải

Điều kiện giao hàng

46862/NKD
01/C02 I02

4/12/2013
15:18

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Cty TNHH MTV Nam Thanh Sơn

Đầu cá hồi đông lạnh Đại Tây Dương (Salmo Salar) V - CUT SIZE 350g + (B GRADE)

0.8

0.6

1.26 - dòng 29 -DM 5486

24260

KG

United Kingdom

G1

Đen

002 - Đường thủy

CFR

32099/NKD
01/C02 I02

3/15/2013
14:48

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH Den Ti

Đầu cá hồi đông lạnh size 400g loại B

0.8

0.8

1.00 dòng 29 -DM 2334

5760

KG

Norway

G1

Đen

002 - Đường thủy

CFR

5418/NKD
05/P02 G

1/18/2013
11:24

Chi cục HQ quản lý hàng đầu tư HCM

Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siêu Thị Big C An Lạc

Đầu cá hồi đông lạnh size 400gr + AA107

0.87

0.87

1.26 - dòng 29 -DM 5486

25000

KG

United Kingdom

G1

Đen

002 - Đường thủy

CFR

32099/NKD
01/C02 I02

3/15/2013
14:48

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH Den Ti

Đầu cá hồi đông lạnh size 600g loại B

0.91

0.91

1.00 dòng 29 -DM 2334

19440

KG

Norway

G1

Đen

002 - Đường thủy

CFR

50036/NKD
01/C02 I02

4/20/2013
11:06

HQ cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH Den Ti

Đầu cá hồi đông lạnh 400g+

0.95

0.95

1.00 dòng 29 -DM 2334

26325

KG

Norway

G1

Đen

002 - Đường thủy

CIF

2646/NKD
01/C02 I02

1/4/2013
17:09

HQ cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH Hài Hòa

Đầu cá hồi đông lạnh (Salmo salar) V-cut, Size: 500gr+

1

1

1.26 - dòng 29 -DM 5486

25000

KG

United Kingdom

G1

Đen

002 - Đường thủy

CIF

PHỤ LỤC 2

DANHSÁCH CÁC TỜ KHAI CÓ XÁC ĐỊNH NGHI VẤN NHƯNG KHÔNG TỔ CHỨC THAM VẤN
(ban hành kèm theo Công văn số 2508/TCHQ-TXNK ngày 10/5/2013)

Tờ khai

Ngày đăng ký

Tên nơi mở tờ khai

Tên đơn vị XNK

Tên hàng

Đơn giá khai báo (USD)

Đơn giá điều chỉnh (USD)

Giá Kiểm tra

Số lần điều chỉnh

Lượng

Đơn vị tính

Tên nước xuất/nhập

Phương pháp áp giá

Trạng thái áp giá

Phương tiện vận tải

Điều kiện giao hàng

56923/NKD
01/C02 I02

5/3/2013
13:48

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Cty TNHH MTV Nam Thanh Sơn

Đầu cá hồi đông lạnh Đại Tây Dương (Salmo Salar) V - CUT 350g - 400g (REGULAR)

0.6

0.6

1.26 - dòng 29/DM 5486

10600

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

28711/NKD
01/C02 I02

3/8/2013
15:33

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Cty TNHH MTV Nam Thanh Sơn

Đầu cá hồi đông lạnh Đại Tây Dương (Salmo Salar) V CUT SIZE 350g - 400g (B Grade)

0.6

0.6

1.26 - dòng 29/DM 5486

15000

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

2195/NKD
01/C02 L

3/21/2013
8:11

HQ cảng Vict

Công ty Cổ phần Thương mại Vikotra

Đầu cá hồi đông lạnh size: 400gr/cái, 20kg/thùng

0.68

0.68

1.26 - dòng 29/DM 5486

17000

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CIP

2195/NKD
01/C02 L

3/21/2013
8:11

HQ cảng Vict

Công ty Cổ phần Thương mại Vikotra

Đầu cá hồi đông lạnh size 600gr/cái, 20kg/thùng

0.71

0.71

1.26 - dòng 29/DM 5486

8000

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CIP

22574/NKD
01/C02 I02

2/22/2013
14:23

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Cty TNHH MTV Nam Thanh Sơn

Đầu cá hồi đông lạnh Đại Tây Dương (SALMO ALAR) V-CUT STANDARD, SIZE 400g+

0.86

0.86

1.26 - dòng 29/DM 5486

7380

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

22574/NKD
01/C02 I02

2/22/2013
14:23

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Cty TNHH MTV Nam Thanh Sơn

Đầu cá hồi đông lạnh Đại Tây Dương (SALMO ALAR) V-CUT STANDARD, SIZE 500g+

0.86

0.86

1.26 - dòng 29/DM 5486

220

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

13121/NKD
01/C02 I02

1/25/2013
12:38

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Cty TNHH MTV Nam Thanh Sơn

Đầu cá hồi đông lạnh Đại Tây Dương (SALMOSALAR) V-CUT, SIZE 400g+

0.86

0.86

1.26 - dòng 29/DM 5486

14202

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

13121/NKD
01/C02 I02

1/25/2013
12:38

HQ cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Cty TNHH MTV Nam Thanh Sơn

Đầu cá hồi đông lạnh đại tây dương (SALMOSALAR) STANDARD V- CUT, SIZE 400g+

0.86

0.86

1.26 - dòng 29/DM 5486

10800

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

9910/NKD
01/C02 I02

1/18/2013
17:26

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Cty TNHH MTV Nam Thanh Sơn

Đầu cá hồi đông lạnh Đại Tây Dương (SALMO SALAR) V-CUT, SIZE 350g - 450g

0.86

0.86

1.26 - dòng 29/DM 5486

5000

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

12036/NKD
05/P02 G

2/18/2013
14:01

Chi cục HQ quản lý hàng đầu tư HCM

Công ty TNHH Trang Trại Nông Nghiệp Kỹ Thuật Cao Nhật Việt

Đầu cá hồi đông lạnh (Frozen Salmon Heads 350g+)

0.75

0.75

1.00 - dòng 29/Danh mục 2334

5000

KG

Norway

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

1418/NKD
01/C02 I02

1/3/2013
11:30

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH Den Ti

Đầu cá hồi đông lạnh size 400g loại 3

0.8

0.8

1.00 - dòng 29/Danh mục 2334

16560

KG

Norway

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

39691/NKD
01/C02 I02

3/29/2013
16:48

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH Den Ti

Đầu cá hồi đông lạnh size 400g loại B

0.8

0.8

1.00 - dòng 29/Danh mục 2334

12240

KG

Norway

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

56923/NKD
01/C02 I02

5/3/2013
13:48

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH MTV Nam Thanh Sơn

Đầu cá hồi đông lạnh Đại Tây Dương (Salmo Salar) V CUT 400g+

0.83

0.83

1.26 - dòng 29 /DM 5486

14400

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

28711/NKD
01/C02 I02

3/8/2013
15:33

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH MTV Nam Thanh Sơn

Đầu cá hồi đông lạnh Đại Tây (Salmo Salar) V CUT SIZE 400g+

0.83

0.83

1.26 - dòng 29 /DM 5486

9990

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

22574/NKD
01/C02 I02

2/22/2013
14:23

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH MTV Nam Thanh Sơn

Đầu cá hồi đông lạnh Đại Tây Dương (SALMO ALAR) V - CUT, SIZE 400g+

0.86

0.86

1.26 - dòng 29 /DM 5486

17280

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

9910/NKD
01/C02 I02

1/18/2013
17:26

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Cty TNHH MTV Nam Thanh Sơn

Đầu cá hồi đông lạnh Đại Tây Dương (SALMO SALR) V - CUT, SIZE 400g+

0.86

0.86

1.26 - dòng 29 /DM 5486

16434

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

2103/NKD
01/C02 I02

1/4/2013
9:44

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH MTV Nam Thanh Sơn

Đầu cá hồi đông lạnh Đại Tây Dương (SAMLO SALAR) V - CUT SIZE 400g+

0.86

0.86

1.26 - dòng 29/DM 5486

16020

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

2103/NKD
01/C02 I02

1/4/2013
9:44

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Cty TNHH MTV Nam Thanh Sơn

Đầu cá hồi đông lạnh Đại Tây Dương (SALMO SALAR) V - CUT STANDARD SIZE 400g+

0.86

0.86

1.26 - dòng 29/DM 5486

9000

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

55143/NKD
01/C02 I02

5/2/2013
10:38

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH Thực phẩm Lê Gia

Đầu cá hồi đông lạnh, v - cut, 400gr+

0.86

0.86

1.26 - dòng 29/DM 5486

22266

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

50256/NKD
01/C02 I02

4/22/2013
8:50

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH Thực phẩm Lê Gia

Đầu cá hồi đông lạnh, v - cut, 400gr+

0.86

0.86

1.26 - dòng 29/DM 5486

20988

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

46812/NKD
01/C02 I02

4/12/2013
14:39

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH Den Ti

Đầu cá hồi đông lạnh size 400g loại B

0.87

0.87

1.26 - dòng 29 /DM 5486

25000

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CIF

50259/NKD
01/C02 I02

4/22/2013
8:50

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH Thực phẩm Lê Gia

Đầu cá hồi đông lạnh 400gr+, V-CUT ABI

0.89

0.89

1.26 - dòng 29/DM 5486

5600

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

39691/NKD
01/C02 I02

3/29/2013
16:48

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH Den Ti

Đầu cá hồi đông lạnh size 600g loại B

0.91

0.91

1.00 - dòng 29/Danh mục 2334

12960

KG

Norway

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

50259/NKD
01/C02 I02

4/22/2013
8:50

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH Thực phẩm Lê Gia

Đầu cá hồi đông lạnh 400gr+, V-CUT ABN

0.93

0.93

1.26 - dòng 29/DM 5486

8300

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

12036/NKD
05/P02 G

2/18/2013
14:01

Chi cục HQ quản lý hàng đầu tư HCM

Công ty TNHH Trang Trại Nông Nghiệp Kỹ Thuật Cao Nhật Việt

Đầu cá hồi đông lạnh (Frozen Salmon Heads 400g+)

0.95

0.95

1.00 - dòng 29 /DM 2334

22560

KG

Norway

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

55143/NKD
01/C02 I02

5/2/2013
10:38

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH Thực phẩm Lê Gia

Đầu cá hồi đông lạnh standard-cut, 400gr+

0.96

0.96

1.26 - dòng 29 /DM 5486

2740

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

50256/NKD
01/C02 I02

4/22/2013
8:50

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH Thực phẩm Lê Gia

Đầu cá hồi đông lạnh standard-cut, 400gr+

0.96

0.96

1.26 - dòng 29 /DM 5486

4020

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

50259/NKD
01/C02 I02

4/22/2013
8:50

HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)

Công ty TNHH Thực phẩm Lê Gia

Đầu cá hồi đông lạnh 400gr+, V-CUT AAT

0.98

0.98

1.26 - dòng 29 /DM 5486

11100

KG

United Kingdom

G1

Đỏ

002 - Đường thủy

CFR

PHỤ LỤC 3

DANHSÁCH CÁC TỜ KHAI XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ THẤP SAU THAM VẤN
(ban hành kèm theo Công văn số 2508/TCHQ-TXNK ngày 10/5/2013)

Tờ khai

Ngày đăng ký

Tên nơi mở tờ khai

Tên đơn vị XNK

Tên hàng

Đơn giá khai báo (USD)

Đơn giá điều chỉnh (USD)

Giá Kiểm tra

Số lần điều chỉnh

Lượng

Đơn vị tính

Tên nước xuất/nhập

Phương pháp áp giá

Trạng thái áp giá

Phương tiện vận tải

Điều kiện giao hàng

278/NKD
01/C02 L

1/10/2013
12:28

HQ Cảng Vict

Công ty cổ phần thương mại Vickotra

Đầu cá hồi đông lạnh Size 400g/20Kgs/ Thùng

1.01

1.1

1.26 - dòng 29/DM 5486

1

1000

KG

United Kingdom

G6

Đỏ

002 - Đường thủy

CIP

278/NKD
01/C02 L

1/10/2013
12:28

HQ Cảng Vict

Công ty cổ phần thương mại Vickotra

Đầu cá hồi đông lạnh Size 600g/20Kgs/ Thùng

0.99

1.1

1.26 - dòng 29 -DM 5486

1

8000

KG

United Kingdom

G6

Đỏ

002 - Đường thủy

CIP

278/NKD
01/C02 L

1/10/2013
12:28

HQ Cảng Vict

Công ty cổ phần thương mại Vickotra

Đầu cá hồi đông lạnh Size 400g/20Kgs/ Thùng

0.95

1.1

1.26 - dòng 29 -DM 5486

1

4000

KG

United Kingdom

G6

Đỏ

002 - Đường thủy

CIP

278/NKD
01/C02 L

1/10/2013
12:28

HQ Cảng Vict

Công ty cổ phần thương mại Vickotra

Đầu cá hồi đông lạnh Size 300g/20Kgs/ Thùng

0.88

1.1

1.26 - dòng 29 -DM 5486

1

3000

KG

United Kingdom

G6

Đỏ

002 - Đường thủy

CIP