BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 2508/TCT-TNCN
V/v: khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: ông Victor Vũ

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 300315/VictorVu ngày 30/03/2015 của ông VictorVũ tiếp tục vướng mắc về khấu trừ số thuế TNCN đã nộp tại nước Mỹ vào số thuếphải nộp tại Việt Nam. Về vấn đề này sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

-Tại Mục I Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn:

"Đốivới cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoàilãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập."

Tạitiết 2.9, điểm 2, mục II, Phần D, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 củaBộ Tài chính hướng dẫn:

"2.9.Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài

2.9.1.Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại nước ngoài phải khai vànộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Trườnghợp thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theoquy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân của nước ngoài thì được trừ số thuế đãnộp ở nước ngoài, số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theobiểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài.Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nướcngoài và tổng thu nhập chịu thuế . . ." ;

TạiĐiều 1, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Đốivới cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoàilãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập."

-Tại điểm e, khoản 2, Điều 26, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BộTài chính hướng dẫn:

"e.l)Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộpthuế thu nhập cá nhân theo quy định của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộpở nước ngoài, số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểuthuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷlệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoàivà tổng thu nhập chịu thuế" .

Căncứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp ông Victor Vũ là cá nhân cư trú tại Việt Namvà chỉ có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, ông không có thu nhập phát sinh tạinước Mỹ nhưng đã tính và nộp thuế theo quy định của nước Mỹ thì ông không đượctrừ số thuế đã nộp tại nước Mỹ vào số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tại ViệtNam.

Tổng cục Thuếtrả lời để ông Victor Vũ được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

-
Vụ CST, PC (BTC);
- Lưu: VT,
TNCN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn