BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ
PHÁT HÀNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2509/CXBIPH-PC
V/v trả lời Tổng cục Hải quan về mặt hàng bút nói điện tử

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Tổngcục Hải quan

Thừa ủy của quyền lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyềnthông, Cục Xuất bản, In và Phát hành có ý kiến trả lời công văn số 6009/TCHQ-TXNK ngày 28/5/2014 của Tổng cục Hải quan, như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Luật xuất bản năm 2012:

- “4. Xuất bản phẩm tác phẩm, tài liệu.... xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau,bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

a) Sách in;

b) Sách chữ nổi;

c) Tranh, ảnh bản đồ, áp-phích,tờ rời, tờ gấp

d) Các loại lịch;

đ) Bản ghi âm, ghi hình có nộidung thay sách hoặc minh họa cho sách.”

- “9. Xuất bản phẩm điện tử làxuất bản phẩm quy định tại các điểm a, c, d, đ khoản 4 Điều này được định dạngsố và đọc, nghe, nhìn bằng phương tiện điện tử”.

Nếu mặt hàng bút nói điện tử (bútchấm vào sách để đọc) nhập khẩu kèm theo sách, sử dụng để phát ra âm thanh khitiếp xúc (chấm) vào nội dung in trên sách giấy (hoặc sách điện tử) nhằm phục vụgiảng dạy, học tập (không thể sử dụng một cách độc lập như com-pa hoặc thiếtbị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy) thì có thể xem xét áp dụng mức thuế suấtthuế giá trị gia tăng như đối với mặt hàng sách giáo khoa.

Mặt khác, hiện nay trên thị trườngđã xuất hiện loại bút nói điện tử với tính năng như trên và có thêm tính năngthu âm và phát lại âm thanh vừa thu thì đề nghị cân nhắc, xem xét để áp dụngthuế suất GTGT phù hợp, vì loại bút này cũng có thể thu âm để sử dụng vào mụcđích khác, tùy dung lượng (hoặc thời lượng) thu âm có thể không nhiều như cácthiết bị ghi âm chuyên dụng.

Cục Xuất bản, In và Phát hành trảlời để Tổng cục Hải quan được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng QLPH;
- Lưu: VT, PC, ĐTQ.
(7)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Bảo