BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2509/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 460/HQHT-NVngày 19/5/2011 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về vướng mắc thủ tục chuyển cửakhẩu đối với hàng hóa tạm nhập là thiết bị, máy móc thuộc dự án Khu liên hợpgang thép và cảng Sơn Dương Hà Tĩnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; công văn số 5883/BTC-TCHQ ngày09/5/2011 của Bộ Tài chính thì máy móc, thiết bị của dự án Khu liên hợp gangthép và cảng Sơn Dương Hà Tĩnh tại công văn số 460/HQHT-NV nêu trên không đượcchuyển cửa khẩu từ kho ngoại quan VETTRAN Hải Phòng về Chi cục Hải quan cửakhẩu Vũng Áng, thủ tục hải quan thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý khongoại quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Hà Tĩnh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh