BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2509/TCHQ-KTTT
V/v: Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty xuất nhập khẩu Intimex
(96 Trần Hưng Đạo – Hà Nội)

Trả lời công văn số 446 ngày 12/04/2007 về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của Công ty xuất nhập khẩu Intimex, về vấn đề ngày Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra trên hệ thống KT559 của ngành Hải quan và báo cáo của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan xác nhận tại thời điểm ngày 07/05/2007, Xí nghiệp thương mại dịch vụ Intimex – MST: 0100108039009 (đơn vị trực thuộc Công ty xuất nhập khẩu Intimex) không có nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách khác của hàng hoá xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty xuất nhập khẩu Intimex được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An