VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------

Số: 2509/VPCP-KTN

V/v: Đầu tư xây dựng các tuyến đường phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (các công văn số 7332/UBND-XD ngày 07 tháng 12 năm 2009 và số 04/TTr-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1164/BKH-KTNN ngày 26 tháng 02 năm 2010), Tài chính (các công văn số 138/BTC-ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2010 và số 2447/BTC-ĐT ngày 27 tháng 02 năm 2010) và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 514/BNN-ĐĐ ngày 25 tháng 02 năm 2010) về việc đầu tư xây dựng các tuyến đường phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8713/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn