BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 251/BHXH-CSYT
V/v Đảm bảo quyền lợi và thanh toán chi phí KCB BHYT cho đối tượng thân nhân quân nhân tại ngũ do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành thẻ

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thống nhất tổ chức KCB, xác địnhquỹ KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi trong KCB cho các đốitượng có thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành theo hướng dẫn tại Công vănsố 59/BHXH-CSYT ngày 09/01/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cho phépBảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng thí điểm cấp thẻ BHYT cho thân nhân quân nhân tạingũ của Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng Phòng không – Không quân. Bảo hiểm xãhội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương như sau:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương tiếp nhận danh sách cấp thẻ BHYT đối tượng thân nhânquân đội nêu trên do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng chuyển đến;

Thông báo cho các cơ sở KCB BHYTtrên địa bàn mẫu thẻ và đối tượng BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành, tổ chứckhám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi KCB theo quy định.

Việc thanh toán chi phí KCB BHYTcho đối tượng có thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành thực hiện theo hướngdẫn tại điểm 3, Công văn số 2144/BHXH-GĐYT ngày 10/7/2008 của Bảo hiểm xã hộiViệt Nam về giải quyết vướng mắc KCB BHYT tại Hội nghị giao ban thực hiện chínhsách BHYT.

BHXH Việt Nam thực hiện việc bổsung quỹ KCB BHYT của đối tượng nêu trên cho BHXH tỉnh, thành phố theo số thẻvà mức phí KCB như đối tượng bắt buộc tương ứng của địa phương.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh,thành phố thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn nêu trên, trong quá trình thựchiện có vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- Các Ban: KHTC, Số thẻ, K.tra;
- Lưu: VT, CSYT (02b)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương