BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/BXD-KTXD
V/v: dự toán chi phí công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Ban quản lý dự án Công trình giaothông – Sở Giao thông vận tải Nghệ An

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 819/QLDA-KHTH ngày 30/8/2013của Ban quản lý dự án Công trình giao thông – Sở Giao thông vận tải Nghệ An vềdự toán chi phí công tác rà phá bom, mìn, vật nổ. Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốnNhà nước việc lập dự toán chi phí rà phá bom, mìn, vật nổ thực hiện theo hướngdẫn tại Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11/9/2007 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫnthực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 4/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ vềQuản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ. Trường hợp các đơn vịđược giao nhiệm vụ thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ thuộc đối tượng được hưởnglương từ ngân sách nhà nước thì chi phí nhân công xác định trên cơ sở chế độbồi dưỡng ngày công theo quy định của Nhà nước (Quyết định số 122/2007/QĐ-TTgngày 27/7/2007 và Quyết định số 30/2013/QĐ-TTg ngày 21/5/2013 của Thủ tướngChính phủ tương ứng với thời điểm thực hiện).

2. Trường hợp các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện rà phábom, mìn, vật nổ là các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, về nguyên tắc dự toánchi phí rà phá bom, mìn, vật nổ được tính đúng, tính đủ, phù hợp với hướng dẫncủa Bộ Quốc phòng và quy định của Nhà nước có liên quan. Chủ đầu tư căn cứ cáchướng dẫn của Bộ Quốc phòng (Thông tư số 146/2007/TT-BQP ) và các quy định cóliên quan tổ chức lập dự toán chi phí rà phá bom, mìn, vật nổ trình Bộ Quốcphòng phê duyệt để thực hiện.

3. Đối tượng hưởng sinh hoạt phí là các đối tượng được quyđịnh tại Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ; Quyết định số 30/2013/QĐ-TTg và Thôngtư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 11/3/2008 của Liên tịch BộLao động, thương binh và xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính Hướng dẫn thựchiện một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếpthực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ theo Quyết định số 122/2007/QĐ-TTgngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban quản lý dự án Công trình giao thông căn cứ ý kiến nêutrên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn