TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH in Minh Đức
(Đ/c: KCN Bá Thiện, Bình Xuyên, Vĩnh Phú)

Trả lời công văn không số của Công ty nêu vướng mắcliên quan đến việc xác minh C/O mẫu D số tham chiếu 0015129/KTG /2012 doIndonesia phát hành ngày 05/12/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Theo quy định tại Điều 18, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 15/7/2010, khi nhận được yêu cầu kiểm tra, Tổ chức cấp C/Ophải phản hồi việc đã nhận được yêu cầu và có ý kiến trả lời trong vòng chínmươi (90) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Đối với C/O nêu trên, Tổng cục Hải quan đã có cônghàm gửi tới cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Indonesia để xác minh nhưng đếnnay vẫn chưa nhận được kết quả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công tyđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn