BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 251/TCHQ-KTTT
V/v: áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 12702/HQHP-PNV ngày 11/12/2008 của CụcHải quan TP. Hải Phòng về việc áp dụng chính sách thuế nhập khẩu đối với dự ánưu đãi đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày08/12/2005, Phụ lục I, II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ; qua xem xét báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tạicông văn số 12702/HQHP-PNV nêu trên, thì:

Dự án đầu tư sân golf quốc tế 18 hố tại Đồ Sơn – Hải Phòng củaCông ty Cổ phần thương mại và du lịch Ngân Anh không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầutư theo quy định tại Phụ lục I, II ban hành kèm theo Nghị định số108/2006/NĐ-CP Do đó, hàng hóa do Công ty nhập khẩu cho dự án sân golf khôngđược miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng đượcbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông