BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/TCLN-KHTC
V/v thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rng và trồng rừng thay thế

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh;
- Quỹ Bảo vệ và phát triển rng cấp tỉnh.

Triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và trồng rừng thay thế trong năm 2018, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện một số việc như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả DVMTR và Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền DVMTR cho các bên liên quan. Xây dựng kế hoạch thu chi, xác định diện tích được chi trả và quản lý sử dụng tiền DVMTR theo quy định tại Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT và Thông tư số 04/2018/TT-BTC.

2. Chỉ đạo Chi cục Kiểm Lâm, các Hạt Kiểm Lâm và Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh xây dựng bản đồ dịch vụ môi trường rừng làm căn cứ chi trả tiền DVMTR năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Xây dựng kế hoạch, tổ chức trồng rừng thay thế nộp tiền qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh hoàn thành trong năm 2018 theo quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ NN&PTNT vquy định trng rng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng.

4. Triển khai thanh toán, chuyển tiền DVMTR cho chủ rừng, các hộ nhận khoán bảo vệ rng trên địa bàn tỉnh qua tài khoản ngân hàng thương mại ở các khu vực thuận lợi.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và phát triển rng các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Hà Công Tuấn (để báo cáo);
- UBND cấp tỉnh (báo cáo và phối hợp chỉ đạo);
- LĐTC;
- Quỹ BV&PTR VN (thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bá Ngãi