THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 251/TTg-KTN
V/v thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 07/UBND-ĐC ngày 02 tháng 01 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môitrường (công văn số 247/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 23 tháng 01 năm 2009), Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (công văn số 207/BNN-KH ngày 03 tháng 02 năm 2009) về việcthu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển mục đích sử dụng 49.755m2 đất trồng lúa và 12.642 m2 đất khác tại xã Hưng Đạo và xã Hưng Thông, huyệnHưng Nguyên để xây dựng khu tái định cư phục vụ di dân của Nhà máy Bia Sài Gòn- Sông Lam; xây dựng quần thể Nhà lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và nhàvăn hóa khối 10 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại công văn nêutrên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định việc chuyển mụcđích và sử dụng diện tích đất nêu trên bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng vớiquy định của pháp luật về đất đai; bổ sung diện tích nêu trên vào điều chỉnhquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) trình Chính phủ xét duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TN&MT, NN&PTNT, VHTT&DL;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Trần Quốc Toản, TTĐT, Vụ KGVX;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải