THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 251/TTg-QHQT
V/v dự án khai thác, chế biến gỗ và trồng cây ở Campuchia

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 461/BKH-TĐ &GSĐT ngày 18 tháng 01 năm 2008 về dự án khai thác, chế biến gỗvà trồng cây công-nông nghiệp tại Campuchia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tưvề Dự án khai thác, chế biến và trồng cây công-nông nghiệp thực hiện tại tỉnhMôn-đun Ki-ri, Campuchia.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc cấp Giấy phépđầu tư ra nước ngoài cho các nhà đầu tư gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn MinhGiang, Công ty cổ phần An Hoàng Minh, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại du lịchMinh Đức và Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Giang 1 theo quy định. Các nhà đầutư phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp và hiệu quả đầu tư của Dựán./.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: NN, TH, Website CP,
- Lưu: VT, QHQT (3b). 21

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải