BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
---------------
V/v: tham gia, góp ý dự thảo quy chế Thăm hỏi, lễ tang, thăm viếng chia buồn đối với CCVC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện chương trình công tác năm 2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự thảo Quy chế “Thăm hỏi, lễ tang, thăm viếng chia buồn đối với công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam” và gửi tới Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu tham gia ý kiến trước khi ban hành thực hiện trong toàn Ngành (dự thảo Quy chế kèm theo).
Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) trước ngày 16/7/2012.
(Ý kiến tham gia có thể gửi trước qua địa chỉ mail: [email protected])

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Website BHXHVN;
- Lưu: VT, TCCB (2).
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh