BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2510/BNN-KHCN
V/v Báo cáo kết quả nghiệm thu đề tài, dự án KHCN cấp Bộ kết thúc năm 2012

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Tổng cục Thủy sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đã giao việc quản lý một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho các tổngcục tại Quyết định số 103/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/01/2011. Trong đó, giao Tổng cụcLâm nghiệp quản lý 27 nhiệm vụ, Tổng cục Thủy lợi 11 nhiệm vụ và Tổng cục Thủysản 09 nhiệm vụ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị các Tổng cục báo cáo kết quả nghiệm thu các nhiệm vụ kết thúc năm2012 với các nội dung chính: tên nhiệm vụ; mục tiêu (nếu có thay đổi); tổngkinh phí; thời gian thực hiện; kết quả đạt được của từng đề tài, dự án; cáctiến bộ kỹ thuật đã được công nhận hoặc đề nghị công nhận có thể chuyển giaovào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đánh giá xếp loại đề tài, dự án của Hội đồngnghiệm thu.

Báo cáo gửi về Bộ (thông qua VụKhoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 10/6/2013.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Lê Văn Bầm