BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2510/BNN-KHCN
V/v Triển khai thực hiện dự án khuyến nông Trung ương

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Cơ sở Phía Nam
Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NN-NT

Phúc đáp Công văn số 40/CSPN-HC ngày 9 tháng 5 năm 2011 củaCơ sở Phía Nam – Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NN-NT về Dự án khuyếnnông Trung ương giai đoạn 2011-2015, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ýkiến như sau:

- Ngày 29 tháng 12 năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đã ban hành Quyết định số 3493/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt danh sách các tổchức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn2011-2015, trong đó giao cho Cơ sở Phía Nam – Viện Chính sách và Chiến lượcphát triển NN-NT xây dựng dự án “Phát triển các mô hình tổ chức, quản lý sảnxuất trong chăn nuôi với tổng chi phí 500 triệu đồng”.

- Tại Điều 5, Thông tư liên tịch 183/TTLT-BTC-BNN ngày 15tháng 11 năm 2010 quy định: “Mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổnghợp hiệu quả và bền vững: Hỗ trợ tối đa không quá 30 triệu đồng/mô hình”.

- Tại Văn bản số 4260/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và PNTN đãquy định: “Dự án Khuyến nông Trung ương phải triển khai ít nhất tại 3tỉnh/thành phố, mỗi tỉnh một mô hình trình diễn, một mô hình có từ 2-5 điểmtrình diễn”.

- Tại cuộc họp ngày 25 tháng 3 năm 2011, có sự tham gia củaVụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ tài chính và Trungtâm khuyến nông quốc gia do lãnh đạo Bộ chủ trì đã kết luận: với mức hỗ trợ 30triệu đồng triển khai ở 2-5 điểm tại một tỉnh theo quy định Thông tư liên tịch183/TTLT-BTC-BNN đối với dự án Phát triển các mô hình tổ chức, quản lý sản xuấttrong chăn nuôi là không thể thực hiện được. Vì vậy chưa nên triển khai dự án“Phát triển các mô hình tổ chức, quản lý sản xuất trong chăn nuôi”.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thông báo để Cơ sở PhíaNam – Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NN-NT được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm khuyến nông quốc gia;
- Vụ Tài chính
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Hinh