BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2510 /BXD-QLN
V/v: Đề nghị gửi báo cáo tổng kết chương trình XD cụm, tuyến dân cư giai đoạn I và chuẩn bị triển khai thực hiện giai đoạn II của Chương trình

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

Uỷ ban nhân dân tỉnh các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang và Thành phố Cần Thơ

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị tổng kếtChương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sôngCửu Long giai đoạn I, đồng thời triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn II củaChương trình sẽ tổ chức vào đầu năm 2008. Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp Báo cáo chungtrên cơ sở báo cáo của các địa phương và Bộ, ngành liên quan.

Để Báo cáo tổng kết Chương trình giai đoạn I và triển khaiđầu tư xây dựng giai đoạn II của Chương trình đảm bảo đầy đủ, toàn diện về mọimặt, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố chỉ đạo thực hiệnmột số công việc sau đây:

1/ Chuẩn bị báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình xây dựngcụm, tuyến dân cư và nhà ở giai đoạn I của Tỉnh, Thành phố (theo nội dung hướngdẫn kèm theo);

2/ Tổng hợp danh mục dự án đầu tư giai đoạn II của Chươngtrình theo hướng dẫn tại công văn số 2114/BXD - QLN ngày 03/10/2007V/vchuẩn bị tổng kết chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư giai đoạn I và chuẩnbị triển khai thực hiện giai đoạn II từ năm 2008-2010 mà Bộ Xây dựng đã gửicác địa phương. Trong bảng tổng hợp các dự án đầu tư giai đoạn II đề nghị tổnghợp các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng theo các nội dung sau:

a) Dự án đầu tư xây dựng mới cụm, tuyến dân cư để giải quyếtchỗ ở cho số hộ dân thuộc khu vực sạt lở nguy hiểm và có nguy cơ bị sạt lở;những cụm, tuyến giải quyết chỗ ở cho số hộ dân thường xuyên bị tác động của lũlụt gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân mà trong giai đoạn I của Chươngtrình chưa giải quyết hết;

b) Dự án đầu tư xây dựng mới bờ bao khu dân cư có sẵn tạicác khu vực ngập nông kết hợp với giao thông nông thôn và thuỷ lợi;

c) Hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu,hoàn thiện và xây dựng mới các công trình hạ tầng xã hội theo quy hoạch và kếhoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong các cụm, tuyến dân cư đã xây dựngtrong giai đoạn I của Chương trình;

d) Dự án chống sạt lở các cụm, tuyến và bờ bao đã xây dựngtrong giai đoạn I của Chương trình;

đ) Dự án xây dựng bãi chứa rác thải;

e) Dự án tìm kiếm việc làm, đào tạo nghề cho người dân trongcụm, tuyến dân cư nhằm ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

Báo cáo tổng kết Chương trình giai đoạn I và tổng hợp các dựán đầu tư giai đoạn II của Chương trình đề nghị gửi về Bộ Xây dựng 37 - Lê ĐạiHành, Hà Nội và các Bộ, ngành liên quan trước ngày 10/12/2007 để tổng hợp báocáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố quan tâm chỉ đạothực hiện ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở XD các tỉnh: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang và thành phố Cần Thơ.
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu VP, QLN (2).


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính