TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2510/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế GTGT

TP. Hồ Chí Minh , ngày 16 tháng 4 năm 2012

Kính gởi:

Công ty cổ phần trường tư thục quốc tế Kinderworld Việt Nam
Địa chỉ: 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
MST: 0301913395

Trả lời văn bản số KKPS/2012-03/01 ngày 22/03/2012 của Côngty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau :

Tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng khôngchịu thuế GTGT như sau:

“Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cảdạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội hoạ, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thểthao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trìnhđộ văn hoá, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trunghọc phổ thông có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thukhác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón họcsinh và các khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng không chịu thuế.

...”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của Công ty theo trìnhbày tại các cơ sở đào tạo của Công ty ngoài khoản thu học phí còn thu tiền ăn,tiền vận chuyển đưa đón học sinh thì:

+ Trường hợp Công ty tổ chức bữa ăn cho học sinh (Công ty tựnấu thức ăn, thuê Công ty cung cấp thực phẩm bên ngoài đến để nấu ăn hoặc kýhợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm bên ngoài đem thức ăn đã nấu sẵn vào trườngđể cung cấp cho học sinh), ký hợp đồng dịch vụ với công ty vận tải cung cấp dịchvụ đưa đón học sinh và thu lại của học sinh đúng bằng số tiền Công ty chi ra(trường hợp Công ty tự nấu ăn hoặc mua thực phẩm về nấu) hoặc số tiền thanhtoán cho nhà cung cấp theo hợp đồng thì các khoản thu này thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT.

+ Trường hợp Công ty thu tiền ăn, tiền đưa đón học sinh sauđó thanh toán lại cho nhà cung cấp có phát sinh chênh lệch thì các khoản thunày phải chịu thuế GTGT. Đơn vị cung cấp suất ăn và dịch vụ đưa đón học sinhkhi thu tiền phải lập hoá đơn GTGT với thuế suất 10% để giao cho Công ty theoquy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng KT 2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
621- 63635/12 Vhdchau.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga