BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2510/TCT-DNK
V/v: Thu thuế đối với hộ nộp thuế ổn định sử dụng hóa đơn lẻ

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1372/CT-TTHT ngày06/04/2006 của Cục thuế tỉnh Long An hỏi về việc "xử lý thuế của hộ ổn định thuế"; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2 của Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn thì: Các hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển; hộ kinh doanh vi phạm bị cơ quan thuế từ chối bán hóa đơn quyển và các hộ không có đăng ký kinh doanh, hoặc không phải lả kinh doanh thường xuyên nhưng có phát sinh doanh thu về hàng hóa, dịch vụ, nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn bán hàng lẻ (không thu tiền) để giao cho khách hàng; hộ kinh doanh được cấp hóa đơn lẻ phải nộp thuế (thu bằng biên lai thuế) trước khi nhận hóa đơn; số thuế đã nộp cho hóa đơn lẻ được trừ vào số thuế khoán phải nộp hàng tháng; trường hợp doanh thu phản ánh trên hóa đơn lẻ trong tháng cao hơn doanh thu khoán trong tháng đó thì hộ kinh doanh phải nộp thuế tính trên doanh thu phản ánh trên hóa đơn, đồng thời phải điều chỉnh kịp thời doanh thu khoán trong các tháng tiếp sau.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến