BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2511/LĐTBXH-LĐVL
V/v Giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty Vật tư bảo vệ thực vật tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 36/BĐM đề ngày 17/6/2004 của Quý công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về thời điểm tuyển dụng để hưởng chế độ theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 1/4/2002 của Chính phủ. Theo quy định tại điểm 3 Thông tư số 11/2003/ TT-LĐTBXH ngày 22/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trường hợp Quý công ty hỏi thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

2. Về việc mua cổ phần ưu đãi: Người lao động trong trường hợp Quý công ty hỏi được mua cổ phần ưu đãi cho thời gian thực tế làm việc ở doanh nghiệp nhà nước thứ hai với điều kiện là có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hoá, đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 1 đến 3 năm (điểm 4 phần I Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo để Quý Công ty được biết./.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng