ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2511/UB
“Về việc điều chỉnh giá điện, giá nước”

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 1981

Kính gởi :

- Sở điện lực
- Sở Quản lý nhà đất và Công trình công cộng thành phố.

Thi hành Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng và thông báo số 054/ĐL-TUKT1 , ngày 03-10-1981 của Bộ điện lực về việc thực hiện giá điện mới;trên cơ sở giá thành điện, nước có nhiều thay đổi do ảnh hưởng giá nhiên liệu,thiết bị, vật tư nhập của nước ngoài tăng;

Tiếp theo văn bản số 2378/UB ngày 04-12-1981 của Uỷ ban Nhândân thành phố, để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của cácngành cung cấp điện, cung cấp nước, ở thành phố, trong khi chờ Hội đồng Bộtrưởng công bố giá điện và giá nước chính thức trong cả nước. Uỷ ban Nhân dânthành phố chấp thuận cho Sở điện lực và Sở Quản lý Nhà đất và công trình côngcộng tạm thời thông báo rộng rãi để áp dụng mức điều chỉnh giá điện, giá nướcnhư sau:

Về giá điện:

- Thực hiện từ ngày 01-10-1981;

+ Đối với điện dùng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ápdụng giá điện sản xuất :1,00đ/1 KWh.

+ Đối với điện tiêu dùng của các cơ quan đơn vị sản xuấtkinh doanh của Nhà nước, áp dụng giá :1,20đ/1 KWh.

- Thực hiện từ ngày 01-12-1981:

+ Đối với điện tiêu dùng trong các hộ cán bộ, công nhân viênNhà nước, sử dụng trong định mức (sẽ có thông báo định mức sử dụng điện nhưsau).áp dụng giá 0,15đ/1 KWh

+ Đối với điện tiêu dùng của các hộ khác, áp dụng giá :1,20đ/1 KWh.

Về giá nước:

- Thực hiện từ ngày 01-10-1981;

+ Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các cơquan Nhà nước, áp dụng giá : 1,00đ/1 m3.

- Thực hiện từ ngày 01-12-1981:

+ Đối với các hộ cán bộ công nhân viên Nhà nước, áp dụnggiá: 0,105đ/1m3 trong định mức 03m3/1 người/1 tháng và giá 01,00đ/1m3 cho lượngnước sử dụng vượt định mức.

+ Đối với các hộ khác, áp dụng giá : 01,00đ/1m3.

Yêu cầu Sở Điện lực và Sở Quản lý Nhà đất và công trình côngcộng ta thông báo giải thích rõ việc tính giá điện, giá nước trong từng trườnghợp cụ thể, hướng dẫn thực hiện chu đáo, chính xác và nhanh gọn.

Tình hình cung cấp điện, nước hiện nay còn nhiều khó khăn,Uỷ ban Nhân dân thành phố đề nghị các ngành, các cấp, các đoàn thể có kế hoạchvận động nhân dân nhận rõ khó khăn chung, tự giác thực hiện nghiêm chỉnh giáđiện, giá nước mới và sử dụng hợp lý, tiết kiệm trong sản xuất, sinh hoạt, đồngthời phát hiện những hiện tượng lãng phí, ăn cắp điện, nước,giúp chánh quyền cóbiện pháp ngăn chặn có hiệu quả.

Các chi nhánh điện và khu cấp nước, Sở Điện lực, Sở Quản lýNhà đất và công trình công cộng cần đề cao tinh thần trách nhiệm trong việccung cấp điện, nước; phải có hợp đồng cụ thể trong phân phối và sử dụng; bêncung cấp và bên tiêu thụ điện và nước đều có trách nhiệm thực hiện đầy đủ hợpđồng đã ký không được cắt điện, cắt nước tuỳ tiện (trừ sự cố đột xuất – đượcxác nhận). Trường hợp cần cắt điện, cắt nước phải có kế hoạch được Uỷ ban Nhândân thành phố thông qua và ngành điện và nước phải thông báo trước để nhân dânchủ động trong việc sử dụng.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn