ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2512/UBND-KTTH
Về việc đính chính Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh

Sơn La, ngày 03 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Trường Đại học Tây Bắc.

Ngày 19 tháng 6 năm 2015, Chủ tịchUBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 vềviệc bàn giao tài sản sau khi kết thúc Đề tài: Nghiên cứu sản xuất chất đốtsạch từ phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ, cụm gia đình tại tỉnh Sơn La. Do sơxuất trong khâu đánh máy, in ấn Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6năm 2015. Chủ tịch UBND tỉnh đính chính như sau:

- Tại Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh có ghi: ‘‘Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015’’.

- Đính chính lại: ‘‘Số 20/QĐ-UBND ngày19 tháng 6 năm 2015’’.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tàichính, Khoa học và Công nghệ, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc và Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Đ/c Chánh VP - UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT; KTTH; Tú 10 bản.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Cảnh