VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2512/VPCP-KGVX
V/v: tổ chức bắn pháo hoa

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bảnsố 1221/BVHTTDL-VP ngày 17 tháng 4 năm 2009 về việc Ủy ban nhân dân tỉnh QuảngNinh xin phép tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ hội Du lịch Hạ Long 2009,căn cứ Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷniệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thểthao, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức bắn pháohoa tầm thấp vào ngày 25 tháng 4 năm 2009 tại thành phố Hạ Long nhân dịp Lễ hộiDu lịch Hạ Long 2009.

Kinh phí bắn pháo hoa không sử dụng từ ngân sách nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh lưu ý tổ chức tốt việc bắnpháo hoa, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc Phòng, Công an, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, Các Vụ: ĐP, NC;
- Lưu: VT, KGVX(03).NTH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ