BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2513/TCHQ-KTTT
V/v: Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Ngọc Trai Phương Đông.
(Khu 5 Thị trấn Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 35/Công văn-2007 ngày20/03/2007 của Công ty TNHH Ngọc trai Phương Đông hỏi về việc Công ty có vi phạm thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế hay không. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/Theo quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì chậm nhất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai Hải quan hàng hóa thực xuất khẩu, đối tượng được xét hoàn thuế phải nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế nhập khẩu cho cơ quan Hải quan. Quá thời hạn 60 ngày nêu trên mà đối tượng thuộc diện xét hoàn thuế nhập khẩu chưa hoàn thành hồ sơ theo quy định gửi cho cơ quan có thẩm quyền thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

2/ Trường hợp của Công ty TNHH Ngọc trai Phương Đông, nếu nộp hồ sơ hoàn thuế trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu cho số nguyên liệu vật tư đã được kéo dài thời hạn nộp thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH Ngọc trai Phương Đông được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website HQ.
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An