BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2514/LĐTBXH-TL
V/v Xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 668 CV/BNN-TCCB ngày 7 tháng 4 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 810 TC/TCDN ngày 22 tháng 7 năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Giống bò sữa Mộc Châu, thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý trong doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 và Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2000 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính kể từ ngày Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định xếp hạng 1 đối với Công ty Giống bò sữa Mộc Châu và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng