BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2514/TCT-THTK
V/v: Trả lời vướng mắc về kê khai và quyết toán đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 346/CT-TT &HT của Cục thuế tỉnh Trà Vinh về một số vướng mắc khi Doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mục 1: Về hóa đơn, chứng từ: Tổng cục Thuế đã có Công văn số 759 TCT/PCCS ngày 16/3/2005 về việc "Sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu" hướng dẫn nội dung này.

Mục 2: Về kê khai, quyết toán thuế:

- Hiện tại ứng dụng Quản lý thuế cấp cục đang xác định: mỗi kỳ kê khai, doanh nghiệp chỉ có một tờ khai chính thức cho một sắc thuế, mỗi năm doanh nghiệp chỉ có một tờ quyết toán chính thức cho một sắc thuế, do đó, chỉ chấp nhận cho nhập một tờ khai chính thức một kỳ và một quyết toán cho một năm. Quy định này sẽ đảm bảo cho việc thống kê tình hình nộp tờ khai và hạch toán số liệu tờ khai trong kỳ được chính xác trong trường hợp doanh nghiệp có điều chỉnh tờ khai, quyết toán một hoặc nhiều lần trong cùng một kỳ.

- Trường hợp phát sinh trong một tháng doanh nghiệp có hai tờ khai chính thức và một năm có hai tờ khai quyết toán như trong công văn của Trà Vinh nêu, Tổng cục sẽ phân tích để nâng cấp ứng dụng trong phiên bản tiếp theo.

- Trong thời gian chờ ứng dụng nâng cấp, Trung tâm Tin học và Thống kê Tổng cục hướng dẫn và phối hợp với Cục thuế tỉnh Trà Vinh điều chỉnh số liệu kê khai và quyết toán đúng cho doanh nghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện TCT tại TP HCM;
- Lưu: VT, THTK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến