BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
V/v: Đảm bảo an ninh, trật tự trường học
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2014

Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Trong những ngày vừa qua, cùng với các tầng lớp nhân dân cả nước, học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục đã có những hành động biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển của Việt Nam.
Tuy nhiên, tại một số địa phương đã có hiện tượng một số người có hành vi vi phạm pháp luật, có các biểu hiện manh động, phá hoại cơ sở sản xuất của các nhà đầu tư nước ngoài, chống người thi hành công vụ, làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau đây:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là học sinh, sinh viên góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế; không nghe theo sự kích động của kẻ xấu; không có những hành vi manh động, vi phạm pháp luật, gây chia rẽ đoàn kết giữa học sinh, sinh viên Việt Nam với cán bộ, học sinh, sinh viên người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam; cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự trong nhà trường và ngoài xã hội.
2. Tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự trong trường học; xử lý nghiêm những người có hành vi kích động, gây rối, vi phạm pháp luật.
3. Thực hiện tốt việc nắm bắt diễn biến tình hình học sinh, sinh viên; tình hình cán bộ, học sinh, sinh viên người nước ngoài để có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng mâu thuẫn, mất đoàn kết, mất an ninh, trật tự trường học.
4. Tăng cường công tác bảo vệ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự khu vực ký túc xá của cán bộ, học sinh, sinh viên người nước ngoài.
Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, các nhà trường nghiêm túc thực hiện và báo cáo nhanh về Bộ Giáo dục và Đào tạo tình hình các hoạt động chung của học sinh, sinh viên của nhà trường; đặc biệt là khi có tình huống phức tạp xảy ra để Bộ có sự chỉ đạo kịp thời.
Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 043.8694.916; 0912.069.880; email: [email protected]

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Văn phòng, Vụ HTQT, Cục ĐTVNN;
- Cơ quan đại diện tại TP.HCM;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ CT HSSV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?