BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2515/TCHQ-KTTT
V/v: Giải toả cưỡng chế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Cục hải quan Thành Phố Hải Phòng
- Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
(12 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng)

Trả lời công văn số 300/SHP ngày 24/04/2007, 301/SHP ngày 25/04/2007 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng và công văn số 2381/HQHP-KTSTQ ngày 23/04/2007 của Cục Hải quan Hải Phòng về việc giải toả cưỡng chế liên quan đến các Quyết định: 415/QĐ-HQHP-KTSTQ và 416/QĐ-TrT-KTSTQ ngày 17/01/2007 về xử phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế các lô hàng “sơn bán thành phẩm, dạng past”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm b, khoản 2 Điều 63 – Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định cho tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hảiquan, kiểm tra, giám sát hải quan.

- Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-TCHQ ngày 27/04/2007 Tổng cục Hải quan về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan số 415/QĐ-HC16 ngày 17/01/2007 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho cán bộ, công nhân, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng được làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá theo thời hạn tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 415/QĐ-HC16 ngày 17/01/2007 tại Quyết định số 757/QĐ-TCHQ ngày 27/04/2007 của Tổng cục Hải quan với điều kiện Công ty không có nợ thuế quá hạn và nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác; đồng thời Công ty phải cam kết chấp hành quyết định xử lý cuối cùng của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại đối với các quyết định trên.

Đối với số tiền thuế truy thu theo Quyết định 416/QĐ-TrT-KTSTQ ngày 17/01/2007, trường hợp Công ty có khó khăn về tài chính, đề nghị Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng có cam kết trả dần nợ thuế truy thu theo kế hoạch trong hai năm với Cục Hải quan Hải Phòng kể từ tháng 5 năm 2007. Giao Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra, theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp nộp theo đúng cam kết, nếu doanh nghiệp vi phạm cam kết thì áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế làm thủ tục hải quan và báo cáo về Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng, Công ty Cổ phần sơn Hải Phòng biết và thực hiện.

Công văn này thay thế điểm 2 công văn số 1942/TCHQ-KTTT ngày 05/4/2007 của Tổng cục Hải quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An