BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2515/TCHQ-TXNK
V/v làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Công ty cổ phần tập đoàn T&T.
(Đ/c: 18 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 882/HQHN-TXNKngày 20/5/2011 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội, công văn số 259/CV /XNK ngày17/5/2011 của Công ty cổ phần tập đoàn T&T về việc giải tỏa cưỡng chế dođang có nợ tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thuế các lô hàng nhập khẩu xe máytheo tỷ lệ nội địa hóa năm 2011; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 24/11/2008 Bộ Tài chính đã banhành Quyết định số 2642/QĐ-BTC về mức thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện xe haibánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách thuế tỷ lệ nội địa hóa năm 2011 của Côngty TNHH T&T. Do đó, đề nghị Công ty khẩn trương thực hiện việc quyết toánthuế theo tỷ lệ nội địa hóa với cơ quan Hải quan nơi Công ty nhập khẩu linhkiện xe hai bánh gắn máy theo chính sách thuế tỷ lệ nội địa hóa năm 2001. Cácbiện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo Điều 93 Luật Quảnlý thuế sẽ chấm dứt khi Công ty không còn các khoản nợ đọng thuế, phạt chậm nộpthuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để cácđơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn