BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2515/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT hàng NSXXK

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1453/HQBD-TXNK ngày 22/04/2013 của Cục Hải quan Bình Dương báo cáo vềvướng mắc trong việc kê khai thuế GTGT của hàng nhập sản xuất xuất khẩu; Vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại: Khoản 20Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Khoản 20 Điều 4Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính, thì nguyên liệu, nhậpkhẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu là đối tượng không chịu thuế giá trị giatăng.

Trường hợp, người nộp thuế khôngthực xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế, căn cứ quy định tại Điểm bKhoản 2 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thìphải kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (nếu có) kể từ ngày hếtthời hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang