BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2516/BNN-PC
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Bảo vệ thực vật;
- Cục Thú y;
- Cục Chăn nuôi;
- Cục Trồng trọt.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng NguyễnThiện Nhân theo Công văn số 360/VPCP-TH ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Văn phòngChính phủ về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến vềYêucầu thẩm định nội dung quảng cáo đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (Dựthảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo).

Để có cơ sở trả lời Chính phủ, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn đề nghị các đơn vị chuyên ngành có ý kiến theo các nộidung sau:

1. Quảng cáo đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặcbiệt phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung trước khi quảng cáo ? (Quảngcáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có íchdùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y,phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩmsinh học phục vụ chăn nuôi).

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có cầnhướng dẫn quy trình thẩm định nội dung sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệtkhông? Nếu có thì nội dung của quy trình này như thế nào?.

Ý kiến trả lời của đơn vị về những nội dung nóitrên, xin gửi bằng văn bản về Vụ Pháp chế trước 14 giờ 00, ngày03/6/2013 để Vụ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng. Mọi thông tin xinliên hệ với đồng chí Nguyễn Thành Trung (Điện thoại: CQ: 04.37347143; DĐ:0979.985.289; Fax: 04.38232750; email: Nguyenthanhtrung.mard@gmail.com).

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị.


Nơi nhận:
-Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: Vt, PC.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Tiến Thức