BỘ NỘI VỤ
-------------------
V/v: tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ); Quyết định số 1344/QĐ-BNV ngày 11/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh, Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong việc tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2011 để thay thế công văn số 1740/BNV-CCVC ngày 23/5/2011 của Bộ Nội vụ như sau:
I. THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH
1. Về đối tượng dự thi
Đối tượng dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên (mã số 01.003) lên ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) năm 2011 bao gồm:
a) Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP , đang xếp lương ở ngạch chuyên viên;
b) Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;
c) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đang xếp lương ở ngạch chuyên viên;
d) Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo ở cấp tỉnh và cấp huyện thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ lãnh đạo ở cấp xã.

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

Các đối tượng nêu trên sau đây gọi chung là công chức.
2. Về điều kiện dự thi
Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2011 phải có đủ các điều kiện sau:
a) Là người đang ở ngạch chuyên viên, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của ngạch chuyên viên chính quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính;
b) Được cơ quan sử dụng công chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến hết năm 2010, có phẩm chất chính trị phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
c) Có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự thử việc) trong đó phải có thời gian công tác ở ngạch chuyên viên hiện giữ từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.
3. Tiêu chuẩn dự thi
Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2011 có đủ các điều kiện quy định đối với ngạch dự thi hướng dẫn tại Khoản 2 Mục I công văn này còn phải đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng thạc sĩ quản lý hành chính công, bằng tiến sĩ quản lý hành chính công;

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?

c) Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản;
d) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức Trung Quốc) hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc), được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản;
đ) Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo hoặc Tổ biên tập xây dựng các văn bản, đề án (kèm theo tên các văn bản đã được ban hành hoặc tên đề án đã được thông qua) hoặc quyết định cử tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học đã được nghiệm thu (kèm theo biên bản nghiệm thu của cấp có thẩm quyền).
4. Về nội dung, hình thức và thời gian thi
Công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2011 phải dự thi các môn sau:
a) Môn kiến thức chung: thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực của ngạch dự thi; thời gian thi là 180 phút;
b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ: thi trắc nghiệm; thời gian thi là 45 phút;
c) Môn ngoại ngữ: thi viết để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ B (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc); thời gian thi là 90 phút;
d) Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet; thời gian thi là 45 phút.
5. Miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học

>> Xem thêm:  Mua đất khi người bán không đứng tên trong sổ đỏ ? Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua đất ?

a) Miễn thi môn ngoại ngữ đối với trường hợp khi có một trong các điều kiện sau:
- Công chức tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;
- Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;
- Công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;
- Công chức có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;
- Công chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
b) Miễn thi môn tin học đối với công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
6. Hồ sơ đăng ký dự thi
Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2011 bao gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

>> Xem thêm:  Thủ tục mua đất ruộng (trồng lúa) để làm dự án trồng rau sạch ? Xử lý khi mua đất bằng giấy viết tay

b) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch chuyên viên chính được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;
đ) Bản sao các quyết định, biên bản, tên văn bản, đề án theo quy định tại Điểm đ khoản 3 Mục I công văn này;
e) Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền về việc luân chuyển đối với đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Mục I công văn này.
Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).
7. Thủ tục và trách nhiệm cử công chức dự thi nâng ngạch
a) Các Bộ, ngành, địa phương lập danh sách công chức thuộc phạm vi quản lý có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi và có văn bản cử công chức tham dự kỳ thi kèm danh sách trích ngang của công chức (theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ) gửi về Bộ Nội vụ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/8/2011. Quá thời hạn này, Bộ Nội vụ không tiếp nhận văn bản và coi như Bộ, ngành, địa phương đó không có nhu cầu cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2011.
Riêng đối với các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương gửi kèm theo bản sao (được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ để làm căn cứ xét miễn thi môn ngoại ngữ, tin học theo quy định để Bộ Nội vụ thẩm định.
Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch của công chức tham dự kỳ thi không phải gửi về Bộ Nội vụ mà do cơ quan quản lý công chức của Bộ, ngành, địa phương lưu giữ, chịu trách nhiệm quản lý.

>> Xem thêm:  Mua đất nông nghiệp rồi dựng nhà cấp 4 có hợp pháp không ? Thủ tục để mua đất nông nghiệp ?

b) Các Bộ, ngành, địa phương phải cử số công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi cao hơn so với số lượng chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên chính đã được Bộ Nội vụ phân bổ theo nguyên tắc không hạn chế số công chức được cử tham dự kỳ thi. Trường hợp số công chức được cử tham dự kỳ thi bằng hoặc thấp hơn so với số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ sẽ điều chỉnh giảm chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên chính của Bộ, ngành, địa phương đó để bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh về số lượng của kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2011.
c) Các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về lý lịch, phẩm chất đạo đức văn bằng, chứng chỉ, thời gian công tác ở vị trí chuyên viên và tương đương của công chức được cử dự thi.
d) Công chức nộp hồ sơ đăng ký dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đăng ký dự thi của mình.
II. THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP
1. Về đối tượng dự thi
Đối tượng dự thi nâng ngạch từ :ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) lên ngạch chuyên viên cao cấp (mã số 01.001) năm 2011 bao gồm:
a) Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, đang xếp lương ở ngạch chuyên viên chính;
b) Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở cấp tỉnh thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;
c) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đang xếp lương ở ngạch chuyên viên chính;
d) Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo ở Trung ương và cấp tỉnh thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ lãnh đạo ở cấp huyện.

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?

Các đối tượng nêu trên sau đây gọi chung là công chức.
2. Về điều kiện dự thi
Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2011 phải có đủ các điều kiện sau:
a) Là người đang ở ngạch chuyên viên chính; có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của ngạch chuyên viên cao cấp quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính;
b) Được cơ quan sử dụng công chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến hết năm 2010, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
c) Có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, trong đó phải có thời gian công tác ở ngạch chuyên viên chính hiện giữ từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.
3. Tiêu chuẩn dự thi
Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2011 có đủ các điều kiện quy định đối với ngạch dự thi hướng dẫn tại Khoản 2 Mục II công văn này còn phải đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp;

>> Xem thêm:  Hợp đồng đặt cọc mua đất thế nào là hợp pháp ? Mua đất chỉ đứng tên mình chồng được không ?

c) Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị;
d) Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc công chức dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản;
đ) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C trở lên một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) hoặc công chức dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ C. trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc), được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản;
e) Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo hoặc Tổ biên tập xây dựng các văn bản, đề án (kèm theo tên các văn bản đã được ban hành hoặc tên đề án đã được thông qua) hoặc quyết định cử tham gia Ban Chủ nhiệm các đề tài khoa học đã được nghiệm thu kèm theo biên bản nghiệm thu của cấp có thẩm quyền).
4. Về nội dung, hình thức và thời gian thi
Công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2011 phải dự thi các môn sau:
a) Môn kiến thức chung: thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực của ngạch dự thi; thời gian thi là 180 phút;
b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ: thi viết đề án và bảo vệ đề án theo yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi và hướng dẫn của Hội đồng thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2011; thời gian thi viết đề án trong 01 ngày (8 tiếng) và thời gian bảo vệ đề án là 30 phút đối với mỗi người;
c) Môn ngoại ngữ thi viết để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết, nghe và phỏng vấn để kiểm tra kỹ năng nói ở trình độ C (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc); thời gian thi viết là 90 phút và thời gian phỏng vấn là 15 phút đối với mỗi người;
d) Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm hoặc thi thực hành trên máy về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet; thời gian thi là 45 phút.

>> Xem thêm:  Không có hộ khẩu ở Hà Nội có được mua đất và xây nhà trên đất đó không ? Điều kiện bán đất ?

5. Miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học
a) Miễn thi môn ngoại ngữ đối với trường hợp khi có một trong các điều kiện sau:
- Công chức có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;
- Công chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
b) Miễn thi môn tin học đối với công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
6. Hồ sơ đăng ký dự thi
Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2011 bao gồm:
a) Công văn cử dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2011 của Bộ, ngành, địa phương, trong công văn nêu rõ diễn biến lương từ tháng 4/1993 đến nay (kèm theo bản sao các quyết định xếp lương của cơ quan có thẩm quyền) và đề nghị của cơ quan về dự kiến xếp lương nếu trúng tuyển kỳ thi;
b) Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức;
c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

>> Xem thêm:  Mua đất nhưng chưa sang tên sổ đỏ (công chứng treo) có bị phạt không ? Sang tên nhà đất

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch chuyên viên cao cấp được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;
e) Bản sao các quyết định, biên bản, tên văn bản, đề án theo quy định tại Điềm e Khoán 3 Mục II công văn này.
g) Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền về việc luân chuyển đối với đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Mục II công văn này.
Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).
7. Thủ tục và trách nhiệm cử công chức dự thi nâng ngạch
a) Các Bộ, ngành, địa phương lập danh sách công chức thuộc phạm vi quản lý có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi và có văn bản cử công chức dự thi kèm danh sách trích ngang của công chức (theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV) và hồ sơ đăng ký dự thi của từng công chức gửi về Bộ Nội vụ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/8/2011. Quá thời hạn này, Bộ Nội vụ không tiếp nhận văn bản và coi như Bộ, ngành, địa phương đó không có nhu cầu cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2011.
b) Các Bộ, ngành, địa phương phải cử số công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi cao hơn so với số lượng chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên cao cấp đã được Bộ Nội vụ phân bổ theo nguyên tắc không hạn chế số công chức được cử tham dự kỳ thi. Trường hợp số công chức được cử tham dự kỳ thi bằng hoặc thấp hơn so với số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ sẽ điều chỉnh giảm chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên cao cấp của Bộ, ngành, địa phương đó để bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh về số lượng của kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2011.
c) Các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về lý lịch, phẩm chất đạo đức văn bằng, chứng chỉ, thời gian công tác ở vị trí chuyên viên chính và tương đương của công chức được cử dự thi.
d) Công chức nộp hồ sơ đăng ký dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đăng ký dự thi của mình.

>> Xem thêm:  Mua đất chung sổ đỏ thì có bán lại được hay không ? Thủ tục mua đất thực hiện như thế nào ?

III. CHỈ TIÊU DỰ THI
1. Căn cứ báo cáo về số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có và đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2011 của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ xác định và phân bổ chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2011 của từng Bộ, ngành, địa phương (có văn bản riêng thông báo chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp đến các Bộ, ngành, địa phương).
2. Chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp của Bộ, ngành, địa phương do Bộ Nội vụ phân bổ và thông báo năm 2011 được làm căn cứ để xác định chỉ tiêu nâng ngạch các năm tiếp theo (từ năm 2012 trở đi) cho đến khi Bộ; ngành, địa phương xây dựng được cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Luật cán bộ, công chức và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.
IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC KỲ THI NÂNG NGẠCH
Căn cứ số lượng công chức do các Bộ, ngành, địa phương cử dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2011, Bộ Nội vụ sẽ thông báo thời gian, địa điểm cụ thể để tổ chức các kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp, bảo đảm kết thúc trong năm 2011.
Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phổ biến nội dung công văn này cho công chức thuộc thẩm quyền quản lý được biết và đăng ký dự thi nâng ngạch công chức năm 2011.
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ (Vụ Công chức - Viên chức, điện thoại tổng đài 04.62820404, máy lẻ: 4251, 4221, 4231, 4272) để nghiên cứu, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Duy Thăng

>> Xem thêm:  Nhiều người chung nhau mua đất thì nên làm thủ tục như thế nào ? Cách thức mua bán đất đai