BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2516/BXD-KTXD
V/v xin bù giá nhân công và máy thi công theo TT số 05/2009/TT-BXD

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi : ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 3688/UBND-ĐN ngày 06/10/2009 của Uỷ bannhân dân tỉnh Quảng Nam về việc xin điều chỉnh giá nhân công và máy thi côngtheo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng cho các gói thầuxây lắp thuộc dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung – Tiểu dự án Tam Kỳ,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các gói thầu xây lắp thuộc dự án cải thiện môi trường đôthị miền Trung – Tiểu dự án Tam Kỳ là các gói thầu có hình thức giá hợp đồngtheo đơn giá cố định. Tuy nhiên, trong mục 8 (các điều kiện cụ thể của hợpđồng) đã nêu: “Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồngcó biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng hoặc khi nhànước thay đổi các chính sách có liên quan thì hai bên thống nhất trình cấp cóthẩm quyền xem xét, quyết định”. Vì vậy, đối với gói thầu mà nhà thầu là nhàthầu trong nước và đơn giá nhân công trong các gói thầu được lập theo mức lươngtối thiểu chung dưới 650.000 đồng/tháng, với cấp bậc tiền lương theo bảng lươngA.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chínhphủ thì chủ đầu tư và nhà thầu xác định giá trị bổ sung hợp đồng chi phí nhâncông theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2009/TT-BXD trình cấp có thẩm quyềnchấp thuận để áp dụng. Nguồn vốn thực hiện cho phần bù giá này lấy trong chiphí dự phòng các gói thầu.

2. Đối với các gói thầu mà nhà thầu là nhà thầu nước ngoàithì việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo qui định trong hợp đồng đã kýkết.

Căn cứ hướng dẫn trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉđạo Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị Tam Kỳ tổ chức thực hiện.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn