BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: Gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết số 13/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.
Trả lời công văn số 588/CT-KK &KTT ngày 5/6/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết số 13/NQ-CP, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Điểm 1 Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng;
- Tại Điều 1 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường quy định về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng;
- Tại Khoản 1 Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định về xử lý số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa như sau:
“1. Tiền thuế, tiền phạt được coi là nộp thừa khi:
a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế.
b) Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp theo quyết toán thuế.
c) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, phí xăng dầu”.
Căn cứ các quy định nêu trên, doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết số 13/NQ-CP và Thông tư số 83/2012/TT-BTC sẽ được gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế GTGT của tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2012. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp tiền thuế GTGT vào ngân sách nhà nước cho kỳ tính thuế được gia hạn (tháng 4/2012) theo nội dung nêu tại công văn số 588/CT-KK&KTT ngày 5/6/2012 của Cục Thuế nhưng sau khi thực hiện thanh toán bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế tương ứng (tháng 4/2012) mà phát sinh số thuế GTGT nộp thừa thì được hoàn trả số tiền thuế GTGT nộp thừa theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP;
- Vụ CS, Vụ PC;
- Lưu: VT, KK (02b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường