BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2516/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Côngty Siemen AG

Trả lời công văn không số ngày 07/5/2014 của Công ty Siemen AG về hướngdẫn chính sách thuế TNCN của nhân viên người nước ngoài đến làm việc, công táctại Việt Nam; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 1, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết mộtsố điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật thuế TNCN hướng dẫn:

“Điều 1. ... Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trútheo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân, ...

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trongvà ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinhtại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

... 4. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại các khoản 1 và 2, Điều này baogồm: ... b) Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhậpchịu thuế, bao gồm: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoàikhông hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại ViệtNam”

- Tại Khoản 2, Điều 18, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 củaBộ Tài chính nêu trên hướng dẫn cách xác định thu nhập phát sinh tại Việt Namcủa cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ởViệt Nam và nước ngoài dựa trên cơ sở số ngày có mặt tại Việt Nam hoặc số ngàylàm việc cho công việc tại Việt Nam (đối với cá nhân không hiện diện tại ViệtNam).

- Tại Điều 26, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chínhnêu trên hướng dẫn: “… cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cánhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn về thủ tục hồ sơ tạivăn bản hướng dẫn về quản lý thuế ...”

- Tại điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi bổsung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn về khai thuế TNCN

Căn cứhướng dẫn trên, các nhân viên công ty Siemen AG đến làm việc, công tác tại ViệtNam là cá nhân cư trú hoặc cá nhân không cư trú xác định thu nhập chịu thuế, kêkhai và nộp thuế TNCN tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuếTNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thunhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Điều 16,Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của LuậtQuản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướngdẫn về khai thuế TNCN.

Trường hợp, nhân viên công ty Siemen AG làm việc tại Việt Nam có thunhập chịu thuế thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránhđánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ khác thì thực hiệntheo quy định của Hiệp định.

Đề nghị công ty Siemen AG liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướngdẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty Simen AG được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; CS, HTQT;

- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh