BTHÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2517/BTTTT-TTĐN
V/v triển khai thực hiện Quyết định 587/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Ngày 05 tháng 5 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã kýban hành Quyết định số 587/QĐ-TTgvề Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giaiđoạn 2015 - 2017 (Kế hoạch), theo đó giaoBộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp vớicác Bộ, cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn việc triểnkhai thực hiện Kế hoạch. Đây là Kế hoạch quan trọng nhằm triển khai thực hiệnChiến lược phát triểnthông tin đối ngoạigiai đoạn 2011-2020 (theo Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị)và Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 -2020 (Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013).

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy banNhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các Bộ, ngành, địa phương)tổ chức quán triệt, triển khai một số nội dung trong Kế hoạch nêu trên. Cụ thể:

1. Căn cứ mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm của Kếhoạch, chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành và tình hình thực tiễn của địa phương,đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọngtâm gồm:

a) Hoàn thiện hệthống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách; bố trí cán bộ phụ tráchcông tác thông tin đối ngoại.

b) Đẩy mạnh thông tin đối ngoại phục vụ hội nhậpquốc tế theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ banhành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW củaBộ Chính trị về Hội nhập quốc tế.

c) Tích cực thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển,đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia.

d) Phổ biến, giáo dục về nhân quyền, tuyên truyềnvề thành tựu bảo đảm quyền con người và phản bác các luận điệu xuyên tạc vềtình hình nhân quyền ở Việt Nam.

2. Các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạchthông tin đối ngoại trước khi có Quyếtđịnh số 587/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 cần nghiên cứu, điều chỉnhkế hoạch theo hướng lồng ghép có hiệu quả cácnhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch củaChính phủ.

3. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các tổ chức liên quan bố trí kinh phí từ Ngân sách Nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác để tổchức triển khai có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch. Việc xây dựng kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2016 thực hiện theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch pháttriển kinhtế xã hội và dự toán ngân sách nhà nướcnăm 2016.

4. Định kỳ tổ chứckiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việctriển khai thực hiện Kế hoạch tại Bộ,ngành, địa phương và gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày30/11 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đầu mối liên hệ: Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thôngtin và Truyền thông; Đ/c: số 7, Yết Kiêu, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, ĐT: 0437676263 # số lẻ 111 (khối các Bộ, ngành); số 117 (khối các địa phương), Fax:04 37675959.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ QHQT);
- S TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/h);
- Lưu: VT, TTĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn