BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2517/BXD-KTTC
V/v: Định mức chi phí thuê tư vấn giám sát nước ngoài cho Dự án đường Trường Sơn Đông.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Bộ Quốc phòng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6179/BQP ngày 12/11/2007 của Bộ Quốc phòng đề nghị thoả thuận định mức chi phítư vấn giám sát nước ngoài cho dự án đường Trường Sơn Đông. Sau khi xem xét, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Việc thuê tư vấn nước ngoài thựchiện theo qui định tại Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành qui chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt độngxây dựng tại Việt Nam; Việc xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoàitrong hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày02/11/2007 của Bộ Xây dựng và được xác định bằng một trong các phương pháp đượchướng dẫn tại mục II Thông tư này. Theo đó, trên cơ sở dự toán chi phí tư vấngiám sát thi công xây dựng công trình đường Trường Sơn Đông do tư vấn Cu Ba(QCI) lập, Viện Kinh tế xây dựng đã thẩm tra, Bộ Quốc phòng xem xét phê duyệtđể Ban quản lý dự án 46 đàm phán ký kết hợp đồng theo các qui định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về định mức chi phí thuê tư vấn giám sát nước ngoài cho dự án đường TrườngSơn Đông.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VP, Vụ KTTC. T08.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân