BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2517/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV xăng dầu hàng không Việt Nam.
(202 Nguyễn Sơn, Q. Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1138/XDHK-KDXNKngày 02/5/2013 của Công ty TNHH MTV xăng dầu hàng không Việt Nam về việc chưaáp dụng các biện pháp cưỡng chế trong thời gian chờ thanh khoản. Về vấn đề này,ngày 07/2/2013 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 861/TCHQ-TXNK hướng dẫn thựchiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH MTV xăng dầu hàng không Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng