BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------------
Số: 2517/TCT-KK
V/v: Kê khai lệ phí xuất nhập cảnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
Trả lời công văn số 1313/CT-KK &KTT ngày 12/05/2012 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc kê khai lệ phí xuất nhập cảnh thuộc Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Khoản 1 Điều 2 Thông tư 100/2011/TT-BTC ngày 07/07/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
“1. Số tiền lệ phí xuất nhập cảnh (70%) phải nộp Ngân sách nhà nước được sử dụng để thực hiện đề án như sau:
a. Tổng số tiền lệ phí xuất nhập cảnh thực thu được, sau khi trừ số được trích (30%) để chi phí cho công việc thu lệ phí theo quy định, số còn lại (70%) trên tổng số tiền lệ phí thu được trong kỳ được dùng để thực hiện Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” theo Quyết định số 2135/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
b. Quy định này được thực hiện từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2014. Trong thời gian thực hiện quy định tại Điều này không áp dụng quy định tại điểm 3 Điều 2 Thông tư số 66/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính. Từ ngày 01/01/2015, tổng số tiền lệ phí xuất nhập cảnh thực thu được, sau khi trừ số được trích (30%) để chi phí cho công việc thu lệ phí theo quy định, số còn lại (70%) trên tổng số tiền lệ phí thu được trong kỳ nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại điểm 3 Điều 2 Thông tư số 66/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính”
Khoản 3 Điều 2 Thông tư 100/2011/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:“Kho bạc nhà nước thực hiện ghi thu vào ngân sách nhà nước, ghi chi đầu tư cho các Bộ tương ứng số tiền lệ phí thu được chi cho thực hiện Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” theo Quyết định số 2135/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.”
Theo báo cáo của Cục Thuế, hàng tháng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh nộp tờ khai lệ phí cho cơ quan thuế nhưng không thực hiện nộp số lệ phí đã thu (70%) từ ngày 01/01/2011 do khoản này được dùng để thực hiện Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” nên dẫn tới tình trạng ứng dụng Quản lý thuế luôn ghi nhận một khoản nợ đối với đơn vị nộp tờ khai.
Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế và trên cơ sở thực tế vướng mắc của Cục Thuế thì trong thời gian thực hiện đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” từ 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2014 Cục quản lý Xuất nhập cảnh tại Đà Nẵng không phải nộp hồ sơ khai lệ phí xuất nhập cảnh với cơ quan thuế. Từ ngày 01/01/2015 đơn vị thực hiện kê khai và quyết toán thuế theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục quản lý Xuất nhập cảnh;
- Lưu: VT, KK (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường