VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 2517/VPCP-KTN

V/v: Triển khai Dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2108/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 4 năm 2010) về việc bổ sung đoạn tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành vào Quy hoạch chi tiết đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đoạn tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành thuộc trục cao tốc Bắc Nam phía Đông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây bảo đảm tiến độ đã được phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Công ty ĐTPT đường cao tốc VN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng