TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2518/HQBD-GSQL
V/v vướng mắc việc nhập khẩu mặt hàng đồng hồ làm hàng khuyến mãi của Công ty TNHH thực phẩm và nước giải khát RITA

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan)

Cục Hải quan BìnhDương nhận được công văn số CVRT/110-2010 (01/10/2010) của Công ty TNHH thựcphẩm và nước giải khát RITA về việc nhập khẩu mặt hàng đồng hồ làm hàng khuyếnmãi, qua xem xét kiến nghị của Công ty, Cục Hải quan Bình Dương báo cáo Tổngcục Hải quan như sau:

Công ty TNHH thựcphẩm và nước giải khát RITA là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thành lập theoGiấy chứng nhận đầu tư số 4630043000157 ngày 26/5/2008 do Ban Quản lý KCN ViệtNam Singapore cấp. Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đầu tư là sản xuấtnước uống đóng chai, đóng lon từ hoa quả; thức uống bổ dưỡng; Sản xuất bánhsnack (doanh nghiệp được tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm do doanh nghiệp đầu tưsản xuất ra)

Thời gian qua, Côngty nhập khẩu nguyên liệu về để sản xuất hàng hóa xuất khẩu các loại nước giảikhát không gas (loại hình nhập sản xuất, xuất khẩu). Theo trình bày của Côngty, trong thời gian gần đây do sự cạnh tranh thị trường rất khó khăn, hàng hóabán ra phải giảm giá hoặc có sản phẩm khuyến mại kèm theo thì mới bán được hàng.Từ yêu cầu thực tế đó, Công ty nhập một số đồng hồ đeo tay điện tử từ TrungQuốc về theo hợp đồng kinh tế số: RT-20100926 ngày 26/09/2010 để đóng chung vàothùng hàng nước giải khát khi bán, làm hàng khuyến mãi (lô hàng khoảng 20.000cái).

Theo khoản 3, Điều30 Thông tư 79/2009/TT-BTC quy định nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuấthàng hóa xuất khẩu:Sản phẩm hoàn chỉnh do doanh nghiệp nhập khẩu để gắn vàosản phẩm xuất khẩu, để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từnguyên liệu, vật tư nhập khẩu hoặc để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sảnxuất từ nguyên liệu, vật tư mua trong nước thành mặt hàng đồng bộ để xuất khẩura nước ngoài.

Theo khoản 5.a.3Điều 112 Thông tư 79/2009/TT-BTC quy định các trường hợp được xét hoàn thuế:Sảnphẩm hoàn chỉnh do doanh nghiệp nhập khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu (đóng chungvới sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hoặc đóngchung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư mua trongnước) thành mặt hàng đồng bộ và xuất khẩu ra nước ngoài.

Thực tế Công ty nhậpkhẩu mặt hàng đồng hồ để đóng chung với hàng SXXK (đồng hồ làm hàng khuyếnmãi).

Nay Cục Hải quanBình Dương phát sinh vướng mắc như sau:

- Theo Giấy chứngnhận đầu tư số 4630043000157 ngày 26/5/2008 do Ban Quản lý KCN Việt Nam Singaporecấp thì nghề kinh doanh của Công ty là sản xuất nước uống đóng chai, đónglon từ hoa quả; thức uống bổ dưỡng; Sản xuất bánh snack (doanh nghiệp được tiếpthị và tiêu thụ sản xuất do doanh nghiệp đầu tư sản xuất ra); như vậy Côngty có được phép làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng đồng hồ để đóng chung hàng SXXKkhông (hàng khuyến mãi).

- Nếu được phép làmthủ tục hải quan thì Công ty đăng ký theo loại hình gì (SXXK hay tạm nhập táixuất).

Nay Cục Hải quanBình Dương xin báo cáo Tổng cục Hải quan và kính đề nghị Tổng cục Hải quan hướngdẫn thực hiện. (Đính kèm hồ sơ)

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, VSIP, GSQL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Danh