BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2518/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc thủ tục hải quan
đối với hàng chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 142/HQCB-NV ngày 14/3/2006 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu (kiểm hóa hộ), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về niêm phong hàng nhập khẩu:

Điều 14, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định các trường hợp sau đây phải niêm phong hải quan:

"1. Hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu"…

Theo đó, cơ quan Hải quan chỉ thực hiện niêm phong đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập về địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa để làm tiếp thủ tục hải quan.

Đối với những lô hàng nhập khẩu do Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quyết định của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu (kiểm hóa hộ) thì không thực hiện việc niêm phong hải quan vì lô hàng nhập khẩu đã được kiểm tra thực tế hàng hóa và thông quan.

2. Về việc ký xác nhận "Đã làm thủ tục hải quan" và đóng dấu "Đã làm thủ tục hải quan" lên tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với trường hợp kiểm hóa hộ):

Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm II, mục 2, phần B, Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành để thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An