BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2518/TCT-CS
V/v bù trừ công nợ ba bên

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thuế TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 1266/CT-HTr ngày20/05/2011 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế GTGT khi doanh nghiệpthanh toán bằng cách bù trừ công nợ ba bên, sau khi tổng hợp ý kiến tham giacủa Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 1.3, mục III, phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGTquy định:"Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừgiữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa bán ra; bù trừ côngnợ; thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng mà các phươngthức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng cũng được coi là thanhtoán qua ngân hàng; Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêutrên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệuđồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanhtoán qua ngân hàng."

Trường hợp theo trình bày tại côngvăn: Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng VINACONEX ALPHANAM ký hợp đồngthuê Công ty CP Xây dựng số 2 thi công công trình tại 73 Tô Hiến Thành; Công tyCP Xây dựng số 2 mua bê tông thương phẩm của Công ty Bê tông Việt Trung để phụcvụ thi công công trình tại 73 Tô Hiến Thành; Công ty Bê tông Việt Trung mua ximăng rời của Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng VINACONEX ALPHANAM và 3Công ty nêu trên tiến hành thanh toán bù trừ công nợ 3 bên mà phương thức thanhtoán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì cũng được coi là thanh toánqua ngân hàng để đảm bảo điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

Trường hợp sau khi thực hiện thanhtoán bằng cách bù trừ công nợ 3 bên nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanhtoán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuếGTGT đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếđược biết và căn cứ hồ sơ cụ thể để giải quyết theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC (2b), CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn