BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2518/TCT-KK
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Chinhánh Công ty cho thuê tài chính II tại Bình Dương

Trả lời công văn số 07/2013/ALCII-BD ngày23/12/2013 và công văn số 01/2014/ALCII-BD ngày 8/4/2014 của Chi nhánh Công tycho thuê tài chính II tại Bình Dương (ALCII) về chính sách thuế, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.8, Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bánhàng hóa, dịch vụ đối với một số trườnghợp ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tàichínhquy định:

“Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đãnhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóakhông đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khixuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuếGTGT.

Trường hợp người mua đối tượng không có hóa đơn,khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá khôngcó thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơnbán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóađơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, đối với trường hợpcủa Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính II tại Bình Dương, Cục Thuế tỉnh BìnhDương đã có công văn số 10635/CT-TT &HT ngày 16/8/2011 trả lời cụ thể.

Vấn đề vướng mắc của Chi nhánh Công ty cho thuê tàichính II tại Bình Dương nêu tại công văn số 07/2013/ALCII-BD ngày 23/12/2013 vàcông văn số 01/2014/ALCII-BD ngày 8/4/2014 là hiện nay, Công ty cổ phần ô tôvận tải Vina Đông Dương đã bỏ địa chỉ kinh doanh và không thực hiện xuất hóađơn trả lại hàng cho ALCII như cam kết. Đây là vướng mắc giữa hai doanh nghiệp(Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính II và Công ty cổ phần ô tô vận tải VinaĐông Dương), do vậy Tổng cục Thuế không có thẩm quyền giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty cho thuêtài chính II tại Bình Dương biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Các Vụ: CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương