VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2518/VPCP-KTN
V/v kết nối đường cao tốc Bến Lức – Long Thành với đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (công văn số 869/UBND-ĐTMT ngày 01 tháng 3 năm 2010) và ýkiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1839/BKH-KCHT &ĐT ngày 23tháng 3 năm 2010), Xây dựng (công văn số 405/BXD-HĐXD ngày 17 tháng 3 năm2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 988/BTNMT-KH ngày 29 tháng 3 năm2010) về việc kết nối đường cao tốc Bến Lức – Long Thành với đường Rừng Sác,huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo thựchiện đánh giá tác động môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác độngđối với Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ; trên cơ sở đó, làm việc với nhà tài trợvề khả năng kết nối đường cao tốc Bến Lức – Long Thành với đường Rừng Sác, báocáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Công ty ĐTPT đường cao tốc VN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: QHQT, KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng